REKRUTACJA NAUCZYCIELI DO PRACY ZA GRANICĄ W ROKU SZKOLNYM 2015/16.

Poszukujemy nauczycieli polonistów i nauczania początkowego do pracy dydaktycznej za granicą w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą

prowadzi rekrutację nauczycieli do pracy dydaktycznej za granicą na rok szkolny 2015/16
do krajów Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji.

Poszukujemy nauczycieli polonistów i nauczania początkowego. Dokumenty aplikacyjne należy przesłać pocztą. Ostateczny termin wpływu dokumentów - 9 stycznia 2015 r. Rozpatrywane będą wyłącznie pełne aplikacje, zgodnie z zasadami rekrutacji nauczycieli. http://www.orpeg.pl/index.php/kierowanie-nauczycieli

 

Wymagania

O skierowanie do pracy za granicą mogą ubiegać się nauczyciele posiadający:

  1. kwalifikacje wymagane w Polsce do zajmowania stanowiska nauczyciela danego przedmiotu (nauczyciele poloniści i nauczania początkowego),
  2. znajomość języka rosyjskiego i/lub obowiązującego w kraju skierowania,
  3. co najmniej dobrą ocenę pracy uzyskaną w okresie 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku o skierowanie do pracy za granicą, zgodnie z § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 31 grudnia 2012 r., poz. 1538),
  4. stan zdrowia umożliwiający podjęcie pracy w charakterze nauczyciela w określonym kraju. Szczegółowe zasady rekrutacji na stronie www.orpeg.pl w zakładce: kierowanie nauczycieli - http://www.orpeg.pl/index.php/kierowanie-nauczycieli

Obowiązki

Nauczyciele współpracują z lokalnym środowiskiem, prowadzą dodatkowo kursy języka polskiego dla dorosłych, pomagają w redagowaniu artykułów do polskojęzycznych czasopism,
w przygotowaniu audycji radiowych i telewizyjnych w języku polskim, organizują uroczystości patriotyczne i okolicznościowe dla ludności pochodzenia polskiego. Praca nauczycieli kierowanych za granicę nie ogranicza się do zajęć dydaktycznych. Organizują drużyny harcerskie, zuchowe, zespoły folklorystyczne. Zadaniem nauczycieli jest nie tylko nauczanie języka polskiego i promocja polskiej kultury, ale także pomaganie rodakom w kultywowaniu polskich tradycji oraz przybliżanie obrazu współczesnej Polski.

Informacje dodatkowe

1) oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie,

2) oferty złożone po terminie lub niezawierające wszystkich dokumentów zostaną odrzucone,

3) w przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego,

4) kopie złożonych dokumentów aplikacyjnych należy potwierdzić własnoręcznie za zgodność z oryginałem.

 

Pełny tekst ogłoszenia w formacie pdf

 

 

 OPREG